KPA largon nga sistemi i drejtësisë ish-kryetarin e Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda

petku 1100x620

Kolegji i Posaçëm i Apelimit lë të pandryshuar vendimin e shkarkimit për Fehmi Petkun, ish-kryetarin e  Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda.

Petku ngeli në KPK në muajin prill të vitit të kaluar, pasi rezultoi me probleme në deklarimin e pasurisë dhe pastërtisë së figurës.

“Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.30/2019, datë 06.06.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Fehmi Petku, kundër vendimit nr. 136, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

1.            Lënien në fuqi të vendimit nr. 136, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fehmi Petku.

2.            Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm”, thuhet në njoftimin e KPA.