Borxhi tatimor, vështirësohen financat e biznesit, shtohen debitorët

Pandemia ka rënduar ndjeshëm aftësinë paguesve të bizneseve, duke rritur detyrimet e taksave të papaguara. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve liston 32,101 debitorë ndaj të cilëve është vendosur barra siguruese apo hipotekore, duke mos i lejuar këto biznese të bëjnë asnjë veprim me pasuritë e tyre pa shlyer borxhin. Vetëm këtë vit, janë rreth 600 kreditorë të rinj në këtë listë.

Sipas kryetares së Unionit të Sipërmarrësve të Rinj, kriza ekonomike ka zgjatur kohën kur partnerët tregtarë paguajnë furnitorët, duke sjellë një krizë likuiditeti, por më së shumti ndikon menaxhimi i dobët nga ana e bizneseve.

Sipas Katias, ndryshimet tatimore të viteve të fundit nuk kanë reflektuar lehtësi në mbledhjen e këtij borxhi, si ofrimi i menjëhershëm i opsionit të pagesës me këste; dhe as nuk kanë prodhuar analiza për të shmangur krijimin e borxhit të ri. Në vend të një amnistie për faljen e këtij borxhi, Katia propozon pikërisht lehtësime proceduriale.

Sipas të dhënave të fundit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, borxhi tatimor vlerësohet mbi 960 milionë euro, ose sa ¼ e buxhetit të shtetit.

Katia shprehet se bizneset kanë leverdi në shlyerjen në kohë të detyrimeve tatimore, për shkak se ul perceptimin e riskut mbi to dhe rrjedhimisht përkthehet në më pak kontrolle.