A është e përshtatshme për votuesit fleta e votimit?