Bashkëjetesa e detyruar e banorëve me mbetjet në Porto Romano

Grumbullimi, transporti dhe trajtimi i mbetjeve urbane që gjenerohen në Bashkinë e Durrësit, vijon të mbetet një ndër problematikat më të mëdha dhe ende pa një zgjedhje konkrete.