Dhomat e huaja të tregtisë i sugjerojnë qeverisë masat për kapërcimin e krizës

Dhomat e huaja të tregtisë propozojnë plan masash lehtësuese për t’i ardhur në ndihmë bizneseve. Dhoma italiane dhe amerikane janë në një linjë kur i sugjerojnë qeverisë që të shtyjë afatin për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore. Pezullimi ose eleminimi për të paktën 3 muaj i pagesës së taksave dhe kontributeve të tjera të detyrueshme për bizneset, turizmin dhe punëmarrësit.