Financat vendore, bashkitë e vogla më në vështirësi

Bashkitë ishin në vështirësi financiare përpara krizës së shkaktuar nga pandemia. Veçanërisht bashkitë më të vogla, janë ato që hasin pamundësi për të kryer investime dhe për të përmbushur detyrat që i ka caktuar reforma territoriale.