“Gjuetari” i gënjeshtrave, si funksionon poligrafi, makina e së vërtetës

Poligrafi ose makina e së vërtetës është një instrument që zbulon përgjigjet e gënjeshtra të personit në testim, bazuar në ndryshimin e parametrave truporë të tij.