Komunikimi tek të rinjtë, trajnim 1 mijë nxënësve, nxitje mendimit kritik

Për të nxitur komunikimin dhe mendimin kritik tek të rinjtë, nxënës të shkollave të mesme do të trajnohen për t’u njohur me kulturën e debatit.

Me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe fondacionit “Soros”, në 50 shkolla të mesme do të organizohen debate në nivel lokal dhe kombëtar.