Teatri dhe Skavica, sa mundësi ka buxheti për t’i financuar?